Proč se jen dívat, když ji můžete rovnou řídit!

Vyzkoušejte si vůz Kia na prodloužených testovacích jízdách TEST 2 DRIVE
Bezplatné testování vozů Kia až na 2 dny nebo do nájezdu 150 km

Jak se objednat na testovací jízdu?

  • 1) Vyplňte objednávkový formulář pro testovací jízdu
  • 2) Prodejce autorizované sítě Kia Vás bude do 24 hodin kontaktovat
  • 3) A můžete jet…


Bližší informace o podmínkách zapůjčení vozu ve Smlouvě o dočasném vypůjčení vozidla.

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO TESTOVACÍ JÍZDU TEST2DRIVE

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů pro Test2Drive
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováváním výše uvedených osobních údajů společností:

DEALER KIA Motors Czech s.r.o. (dále také jen jako „Dealer“), jakožto správcem osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu, a to za účelem sjednání testovací jízdy.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon a e-mailová adresa.

Osobní údaje bude Dealer zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatele KIA MOTORS CZECH s.r.o., se sídlem V Oblouku 128, 252 43 Čestlice, IČO 49703188, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Pokud neexistují jiné zákonné důvody zpracování, budou osobní údaje zájemce o testovací jízdu vymazány bez zbytečného odkladu poté, co proběhne sjednaná testovací jízda a neproběhne-li, pak bez zbytečného odkladu poté, co proběhnout měla.

POUČENÍ O PRÁVECH ZÁJEMCE O TESTOVACÍ JÍZDU:

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zájemce o zkušební jízdu má právo jej kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu gdpr@kia.cz, nebo fyzicky v místě sídla Dealera. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

2. Zájemce o zkušební jízdu má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údajů o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. Zájemce o zkušební jízdu má dále právo žádat opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na výmaz osobních údajů, jestliže pominul účel jejich zpracování, případně právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů.

3. Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, má zájemce o zkušební jízdu právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

4. Zájemce o zkušební jízdu má právo získat od Dealera osobní údaje, které se jej týkají a jež Dealerovi předal na základě tohoto souhlasu. Dealer na základě žádosti zájemce o zkušební jízdu poskytne zájemci o zkušební jízdu tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

5. Domnívá-li se zájemce o zkušební jízdu, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domnívá-li se zájemce o zkušební jízdu, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.
INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováváním výše uvedených osobních údajů společností KIA MOTORS CZECH, IČ 49703188, se sídlem V Oblouku 128, 252 43 Čestlice, (dále také jen „KIA MOTORS CZECH s.r.o. jako správci osobních údajů zpracovávaných na základě tohoto souhlasu, a to pro následující účely:

MARKETINGOVÉ ÚČELY – tj. zejména nabízení výrobků a služeb a to pouze značky Kia, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování Zákazníka za účelem průzkumu spokojenosti, průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je Zákazník kontaktován elektronickou poštou, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění;

SOUŤEŽE A JINÉ PODOBNÉ AKCE – tj. zejména pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, titul, poštovní adresa, telefon, e-mailová adresa a datum narození.

Osobní údaje bude KIA MOTORS CZECH zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených KIA MOTORS CZECH, zejména pak prostřednictvím marketingových agentur, agentur na průzkum spokojenosti, autorizovaných zástupců skupiny KIA, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů, a také prostřednictvím subjektů, které jsou vůči KIA MOTORS CZECH propojenými osobami. Seznam těchto subjektů je k dispozici na webové adrese KIA MOTORS CZECH - www.kia.com/cz/etc/prehled-zpracovatelu-osobnich-udaju

Souhlas je udělován na dobu 7 let od okamžiku jeho udělení.

Poučení o právech Zákazníka

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a Zákazník má právo jej kdykoliv pro kterýkoliv z výše uvedených účelů odvolat. Souhlas lze odvolat elektronicky na e-mailové adrese gdpr@kia.cz. Formulář pro odvolání souhlasu je možné stáhnout zde - odvolani-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju-kia.docx. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zákazník má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. Zákazník má dále právo žádat opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, a právo na výmaz osobních údajů, jestliže pominul účel jejich zpracování.

Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, má Zákazník právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Zákazník má právo získat od KIA MOTORS CZECH osobní údaje, které se jej týkají a jež poskytl KIA MOTORS CZECHna základě svého souhlasu. Správce na základě žádosti Zákazníka poskytne Zákazníkovi tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Domnívá-li se Zákazník, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domnívá-li se Zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů a práv Zákazníka je možné nalézt na webové adrese KIA MOTORS CZECH www.kia.com/cz/ochrana-udaju

Kontaktní údaje KIA MOTORS CZECH s.r.o. jako správce osobních údajů:

GDPR@kia.cz